ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Ολυμπιακό Μουσείο - Protergia προσφέρει θέση εργασίας σε «Μουσειολόγο» για την καταγραφή, ταξινόμηση και διαχείριση μουσειακών συλλογών.
Η απασχόληση αφορά πρωινές ώρες, τις καθημερινές και τα σαββατοκύριακα (βάσει προγράμματος)


Απαραίτητα Προσόντα
•    Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μουσειολογίας / Μουσειογραφίας ή/και Αρχαιολογίας ή/και Αρχειονομίας
•    Γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία στην καταγραφή, ταξινόμηση και διαχείριση μουσειακών συλλογών μέσω ψηφιακής βάσης δεδομένων (γνώση Γνώση του Museum Plus θα συνεκτιμηθεί)
•    Άριστη γνώση Αγγλικών
•    Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Microsoft Office
•    Οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα
•    Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο
•    Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς και δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών θεμάτων
•    Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας

Θα συνεκτιμηθούν τυχόν επιπλέον προσόντα, όπως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφούς αντικειμένου, κ.τ.λ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, ηλεκτρονικά, μέχρι την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018, στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Με το πέρας της πρώτης αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων, θα διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη με τους επιλεγέντες, για την τελική επιλογή.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  2310 968 531-2

Read more...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ - ΝΕΡΟΥ


Το Ολυμπιακό Μουσείο για τις ανάγκες του έργου: «“Museums Connecting Cultures Connecting People”/ Acronym “CONNECT”» που υλοποιείται στο πλαίσιο του  Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC Programme Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia  2014 - 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, προκηρύσσει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι προμήθεια μιας (1) «Αντλίας Θερμότητας Αέρα – Νερού»
Οι ειδικοί όροι συμμετοχής του διαγωνισμού, ορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη, η οποία διατίθεται ακολούθως με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα:
 
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Προκήρυξη Διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Read more...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Ολυμπιακό Μουσείο - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μουσεία συνδέοντας πολιτισμούς, συνδέοντας ανθρώπους / Museums Connecting Cultures Connecting People» με ακρωνύμιο «CONNECT», που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC Programme Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia  2014 - 2020», απηύθυνε την υπ’αρ.πρωτ. 230/Φ.3.1./1-11-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπευθύνου Προγράμματος (Project Manager), η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Μουσείου από τις 1/11/2018 έως τις 12/11/2018. Στην Πρόσκληση ανταποκρίθηκε ένας ενδιαφερόμενος, ο φάκελος του οποίου αξιολογήθηκε βάσει των αξιολογικών και αντικειμενικών τεθέντων προσόντων – κριτηρίων, όπως αυτά καθορίστηκαν στην προαναφερθείσα Προκήρυξη και έκριναν ότι καλύπτονται τόσο τα απαιτούμενα όσο και συνεκτιμώμενα / επιθυμητά προσόντα. Κατόπιν αυτών, το Ολυμπιακό Μουσείο θα συνάψει Σύμβαση Έργου με τον ενδιαφερόμενο προκειμένου για την ορθή υλοποίηση του εν λόγω Έργου.

Read more...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROJECT MANAGER)

Το Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μουσεία συνδέοντας πολιτισμούς συνδέοντας ανθρώπους / Museums Connecting Cultures Connecting People» με ακρωνύμιο «CONNECT», του προγράμματος INTERREG IPA CBC GREECE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2014 – 2020, που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμετεχουσών χωρών, προτίθεται να απασχολήσει  έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Θεσσαλονίκη 1/11/2018

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top