ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το Ολυμπιακό Μουσείο στο πλαίσιο του Υποέργου 1, «Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος’’ του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης,

το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με βάση την Απόφαση Ένταξης 3160/02-06-2022 και έχει λάβει κωδικό MIS 5093559,

προκηρύσσει, Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ»».

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται πιο κάτω.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ESPD

 

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου